KVKK

STOKYA için Aydınlatma Rıza Metni ve KVKK (stokya.com)

Amaç:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında stokya.com olarak “veri sorumlusu” sıfatıyla işbu aydınlatma ve rıza metni ile tarafımızca gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi vererek aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek ve aşağıda belirtilen durumlar için müşteri ve ziyaretçilerimizin açık rızasını almayı hedefliyoruz.

Kişisel verinin tanımı ve genel esaslar:

Kimlik bilgileri, erişim/iletişim bilgileri, tüketici alışkanlığına ilişkin bilgiler, sesli ve görüntülü görüşmelerde veya kurulan sözleşmeler kapsamında gerçekleşen işlemler sonucu edinilen siz müşterilerimizin kimliğini belirli veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge, KVKK madde 3/d hükmüne istinaden kişisel veri kapsamındadır.

stokya.com; Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen sıfatıyla, kişisel bilgileri; kanunda açıklandığı çerçevede ve aşağıda açıklanan şart ve sınırlara bağlı kalarak; elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

stokya.com, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

Kişisel verileriniz şu amaçlarla işlemekteyiz:

işlem yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,

iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

elektronik (internet / mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

satış sözleşmesinin ifası, mesafeli satış sözleşmesinin ifası ve yürürlükteki mevzuat uyarınca fatura düzenlemek, müşterilerimizin yürürlükteki mevzuattan kaynaklı haklarını (cayma hakkı, seçimlik hakları vb.) tam ve gereği gibi kullanabilmelerini temin etmek,

müşterilerimize açık rıza vermeleri halinde kişiselleştirilmiş reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması, elde edilen veriler doğrultusunda müşteri segmentasyonu yapmak, anket ve tele satış uygulamaları, veri madenciliği ve, müşteri veri kalitesini geliştirmek ve iyileştirmek, müşteri yönetimine yönelik sadakat işlemleri, çapraz satış ve kaybedilen müşteriyi tekrar kazanma aksiyonları tasarlamak ve yönetimini gerçekleştirmek,

ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,

stokya.com’a ait taşınır ve taşınmaz varlıkların güvenliğini ve denetimini sağlamak,

stokya.com’un ticari ve iş stratejilerini belirlemek ve uygulamak,

KVKK’dan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi ve saklama süresi:

Kişisel verileriniz, şirketimizin kurumsal internet sitelerinde ve kullandığımız sistemler üzerinde  elektronik ortamda toplanmaktadır.

Şirketimiz, temin ettiği kişisel verileri, tabii olduğu mevzuat hükümleri kapsamında öngörülen bir süre olması durumunda ilgili sürelere riayet ederek; eğer böyle bir süre öngörülmemişse maksimum 10 seneyi aşmayacak şekilde ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayacaktır. Bununla birlikte Web sitemize üye olmuş iseniz üyelik kaydınızı silmediğiniz sürece üyelik kaydınızdaki kişisel verileriniz sistemimizde saklanmaya devam edecektir.

Bir verinin daha fazla saklanması için geçerli bir sebep bulunmaması halinde de, kişisel verileri silecek, yok edecek ya da anonim hale getirecektir.

  • Üyelik ve siparişe ilişkin kayıtlar  10 yıl,  6098 Sayılı Kanun
  •  Muhasebe ve finansal işlemlere ilişkin tüm kayıtlar  10 yıl,  6102 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun
  •  Çerezler  En fazla 540 gün
  •  Ticari elektronik ileti onay kayıtları  Onayın geri alındığı tarihten itibaren 1 yıl,  6563 Sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuat
  •  Çevrim içi ziyaretçilere ilişkin trafik bilgileri  2 Yıl,  5651 Sayılı Kanun
  •  Müşterilere ilişkin kişisel veriler  Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl; 6563 Kanun ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca 3 yıl,
  •  6563 Sayılı Kanun, 6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun, 6502 Sayılı Kanun
  •  Tedarikçilere ilişkin kişisel veriler  Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl,  6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun ve 213 Sayılı Kanun
  •  Kullanılabilirlik testi araştırması amacıyla alınan kişisel veriler  2 hafta

Kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar:

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verileriniz; tercih ettiğiniz ödeme şekline bağlı olarak ilgili bankalara, online ödeme sistemlerine, tercih ettiğiniz teslimat seçimi kapsamında ilgili dağıtım/kargo-kurye şirketlerine, şikayetlerinizin giderilmesi ve size daha iyi bir hizmet sunabilmemiz için alt yapı sağlayıcısına, e-faturalama/e-arşiv faturalama işlemleri kapsamında ilgili kurum/kuruluş ve alt yapı sağlayıcılarına, yapılan işlem kayıtlarının yedeklenmesi/saklanması/arşivlenmesi/depolanması için yurt içi ve dışında birlikte çalıştığımız sunucu barındırma, arşivleme, depolama ve yazılım hizmetleri sağlayıcılarına, bir sorunun giderimi ya da yasal yükümlülüklerimizin ifası için hukuk, mali ve vergi danışmanlarına, denetçilerine, bunların yanında stokya.com iş süreçlerinin yürütülmesi için gerekli olması halinde mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz bu maddede belirtilen üçüncü kişilere aktarılırken sadece gerektiği kadarı ile ve ilgisi kapsamında bir aktarım yapılacaktır.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

stokya.com kişisel verileri Websiteleri, Websitelerinin mobil uygulamaları, sosyal medya hesapları, çerezler, çağrı merkezi, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak, KVK Kanunu’nunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

Veri Konusu Kişi Grubu Kategorizasyonu:

stokya.com, kişisel veri işleme süreçlerinde ve bu süreçlere bağlı faaliyetlerde kişisel verileri işlenen veri konusu kişi gruplarını aşağıdaki şekilde kategorize etmektedir. Bununla beraber KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda sair kişi gruplarının da (danışman, eğitimci, blogger) kişisel verileri işlenebilmektedir.

1. Müşteri/Üye (Bireysel Üye), Potansiyel Müşteri/Üye (Kurumsal Üye)

2. Çevrimiçi Ziyaretçi

3. Satın Alınan Ürünün/Hizmetin Adına Tanımlanacağı Kişi veya Kurum

Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri :

Müşteri/Üye (Standart Üye), Potansiyel Müşteri/Üye (Kurumsal Üye)

- Kimlik Bilgisi: Ad, Soyadı

- Kurumsal Bilgi : Şirket adı ve ünvanı

- Lokasyon Bilgisi: Yaşadığı şehir, ilçe

- İletişim Bilgisi: Cep telefonu, e-posta adresi, adres, posta kodu, sabit telefon

- Finansal Bilgi: Vergi dairesi, fatura bilgileri

- Müşteri/Üye Bilgisi: Üyelik bilgisi, üyelik ID numarası

- Müşteri/Üye İşlem Bilgisi: Satın alınan ürün/ler (stokya.com sisteminde ilanlar için alınan dopingler ve mağaza paketleri), alışveriş tutarı, alışveriş tarihi, çağrı merkezi görüşme kayıtları, ticari iletişim izni, faydalanılan kampanyalar, kullanılan kuponlar, siparişe ilişkin bilgiler

- Risk Yönetimi Bilgisi: Ticari, teknik ve idari risklerimizi yönetebilmemiz için bu alanlarda genel kabul görmüş hukuki, ticari teamül ve dürüstlük kuralına uygun olarak kullanılan yöntemler vasıtasıyla işlenen kişisel veriler

- İşlem Güvenliği Bilgisi: Kullanıcı adı, Şifre, parola bilgileri, log kayıtları dahil olmak üzere fiziki ve elektronik ortamda yapılan işlemlerin güvenliğini sağlamak için kullanılan bilgileri ifade etmektedir. (IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi)

- Görsel Bilgi: Firma logo, satış temsilcileri fotoğrafları

- Pazarlama Bilgisi: Çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler

- Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, İlgili Kişi’nin elektronik ortamda verdiği ticari elektronik ileti izni, onay verdiği üyelik sözleşmesi, gizlilik politikası ve stokya.com tarafından sunulan hizmetlerden faydalanılmasını sağlayan sair hukuki metinler ve sözleşmeler

- Pazarlama Bilgisi: İlgili kişinin verdiği ticari elektronik ileti iznine istinaden gönderilen pazarlama amaçlı sms, e-posta mesajları veya çağrı merkezi tarafından yapılan aramalar.

- Talep/Şikâyet Yönetimi/İtibar Yönetimi Bilgisi: İlgili kişinin satın almış olduğu ürün veya hizmete ilişkin web sitesi, mobil aplikasyon, sosyal medya hesapları veya çağrı merkezi üzerinden ilettiği şikayet ve/veya talepler ile bu istemlerin değerlendirilmesi veya yönetimi sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar

- İtibar Yönetim Bilgisi: Şirketimizin ticari itibarını korumak maksatlı toplanan bilgiler ve buna ilişkin oluşturulan değerlendirme raporları ile alınan aksiyonlarla ilgili bilgiler

- Olay Yönetimi Bilgisi: Şirketimizin ticari hak ve menfaatleri ile müşterilerimizin hak ve menfaatlerini korumak maksatlı gelişen olaylara karşı gerekli hukuki, teknik ve idari tedbirlerin alınmasına yönelik olarak işlenen kişisel veriler.

 

Çevrimiçi Ziyaretçi

- Hukuki İşlem Bilgisi/Risk Yönetimi Bilgisi: Ticari, teknik ve idari risklerimizi yönetebilmemiz için bu alanlarda genel kabul görmüş hukuki, ticari teamül ve dürüstlük kuralına uygun olarak kullanılan yöntemler vasıtasıyla işlenen kişisel veriler

- Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı.

 

Satın Alınan Ürünün/Hizmetin Adına Tanımlanacağı Kişi veya Kurum

- Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı

- Kurumsal Bilgi : Şirket adı ve ünvanı

- Lokasyon Bilgisi: Şehir, ilçe

- İletişim Bilgisi: Cep telefonu, e-posta adresi, adres, fatura adresi, posta kodu, sabit telefon

- Finansal Bilgi: Vergi dairesi, fatura bilgileri, vergi kimlik numarası

- Görsel Bilgi: Firma logo, satış temsilcileri fotoğrafları ve ürün fotoğrafları

 

Kanun’un 11. Maddesi Çerçevesinde Haklarınız ve İstisnaları :

Şirketimize yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle başvurarak; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,

Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel verilerle ilgili taleplerinizi; kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte, web sitemizde yer alan İLETİŞİM  formu üzerinde bize ulaşabilirsiniz.

Talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede, en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.  İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Şirketimiz talebi kabul etme veya gerekçesini açıklayarak reddetme ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirme hakkına sahiptir.

Kişisel verilerle ilgili mevzuat değişiklikleri ve güncellemeler :

Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi hatırlatırız.

Verilerin güncelliği ve doğruluğu :

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca stokya.com’un kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için bizimle doğru ve güncel verilerinizi paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde yukarıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

Çerez Kullanım Politikası

İnternet sitemizde size daha iyi bir deneyim sunabilmek için birçok internet sitesinde olduğu gibi çerezler (cookies) kullanıyoruz. Bu belge stokya.com’un çerez kullanımı hakkında bilgi vermek ve kullanıcıların bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebilecekleri hakkında açıklamalar yapmak için düzenlenmiştir.

Biz, stokya.com olarak güvenliğinize önem veriyor ve bu Çerez Politikası ile siz ziyaretçilerimizi, web sitemizde hangi çerezleri, hangi amaçla kullandığımız ve çerez ayarlarınızı nasıl değiştireceğiniz konularında kısaca bilgilendirmeyi hedefliyoruz.

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına, çerezler vasıtasıyla, ne tür kişisel verilerinizin hangi amaçla toplandığı ve nasıl işlendiği konularında, kısaca bilgi sahibi olmak için lütfen bu Çerez Politikasını okuyunuz. Daha fazla bilgi için Gizlilik Politikamıza göz atabilir ya da bizlerle çekinmeden iletişime geçebilirsiniz.

Çerezler (Cookies) Nedir?

Çerezler, kullanıcıların web sitelerini daha verimli bir şekilde kullanabilmeleri adına, ziyaret edilen internet sitelerinin veya görüntülenen iletilerin, cihazlarınıza  kaydedildiği küçük (genellikle harf ve rakamlardan oluşan) metin dosyacıklarıdır. Çerezler vasıtasıyla kullanıcıların bilgilerinin işleniyor olması sebebiyle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kullanıcıların bilgilendirilmeleri ve onaylarının alınması gerekmektedir.

Bizler de siz sevgili ziyaretçilerimizin, üyelerimizin ve müşterilerimizin, web sitemizden en verimli şekilde yararlanabilmelerini ve siz sevgili ziyaretçilerimizin kullanıcı deneyimlerinin geliştirilebilmesini sağlamak adına, çeşitli çerezler kullanmaktayız.

1. Zorunlu Çerezler

Zorunlu çerezler, web sitesine ilişkin temel işlevleri etkinleştirerek web sitesinin kullanılabilir hale gelmesini sağlayan çerezlerdir. Web sitesi bu çerezler olmadan düzgün çalışmaz.

2. Performans Çerezleri

Performans çerezleri, ziyaretçilerin web sitesine ilişkin kullanım bilgilerini ve tercihlerini anonim olarak toplayan ve bu sayede web sitesinin performansının geliştirilmesine olanak sağlayan çerezlerdir.

3. Fonksiyonel Çerezler

Fonksiyonel çerezler, kullanıcıların web sitesine ilişkin geçmiş kullanımlarından yola çıkılarak gelecekteki ziyaretlerinde tanınmalarını ve hatırlanmalarını sağlayan ve bu sayede web sitelerinin kullanıcılara dil, bölge vb. gibi kişiselleştirilmiş bir hizmet sunmasına olanak tanıyan çerezlerdir.

4. Reklam Çerezleri

Reklam çerezleri, üçüncü taraflara ait çerezlerdir ve web sitelerinde ziyaretçilerin davranışlarını izlemek için kullanılırlar. Bu çerezlerin amaçları, ziyaretçilerin ihtiyaçlarına yönelik ilgilerini çekecek reklamların gösterilmesine yardımcı olmaktır ve sorumluluğu çerez sahibi üçüncü taraflara aittir.

Çerezler İle İşlenen Kişisel Veriler Nelerdir?

Kimlik (isim, soyisim, vb.) ve iletişim (adres, e-posta adresi, telefon, IP, konum vb.) bilgileriniz tarafımızca, çerezler (cookies) vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak işlenecektir.

Çerezler Hangi Amaçla Kullanılmaktadır?

Web sitemizde, şüpheli eylemlerin tespiti yoluyla güvenliğin sağlanması, kullanıcıların tercihleri doğrultusunda işlevsellik ve performansın artırılması, ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi ve kişiselleştirilmesi ile bu hizmetlere ulaşımın kolaylaştırılması, sözleşmesel ve hukuki sorumlulukların yerine getirilmesi amaçlı çerezler kullanmaktadır. Ayrıca kullanıcıların daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcılar ile buluşturulabilmesi amacıyla reklam çerezleri ve üçüncü taraflarla bilgi paylaşımı da söz konusudur.

Çerezler Nasıl Yönetilmektedir?

Tüm bu açıklamalardan sonra, hangi çerezlerin kullanılacağı konusu, tamamen kullanıcılarımızın özgür iradelerine bırakılmıştır. Çerez tercihlerinizi, tarayıcınızın ayarlarından silerek ya da engelleyerek, web sitemize adım attığınız anda yönetebilir ya da gelecekte, istediğiniz zaman bu ayarları değiştirebilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için Gizlilik Politikamıza ve Çerez Politikamıza göz atabilir ya da bizlerle info@stokya.com,

Telefon: +90212 659 30 59, gibi araçlar üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Bu Kişisel Verileri Aydınlatma Rıza Metni ve KVKK ile çerez politikası stokya.com tarafından oluşturulmuştur.

STOKYA
Nasıl Çalışır?

01

Mağazanı Oluştur

STOKYA mağazanıza kendi logonuzu, ürün görsellerinizi ve ürünleriniz ile ilgili açıklayıcı bilgileri kaydedin.

02

Ücretsiz İlan Ver

STOKYA mağazanızda, stoktaki ürünlerinizi listeleyip mağaza sayfanızda ürünlerinizi listelemeye başlayın.

03

Potansiyel Müşterilerle Buluş

Artık Stoktaki Ürünleriniz
Satışa Hazır !
Ürünlerinize teklif almaya başlayabilirsiniz.

Whatsapp
Teklif ve Bilgi Hattı